Zmena navrhovanej činnosti – Úprava odpadov pred skládkovaním – Skládka odpadov Pusté Sady

Navrhovateľ, KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o, 925 54 Pusté Sady 131 doručil dňa 14.10.2020 Ministerstvu životného prostredia, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zmena navrhovanej činnosti – Úprava odpadov pred skládkovaním – Skládka odpadov Pusté Sady – sprievodný list (.pdf)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním – úplné znenie (.pdf)