Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2020

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. decembra 2020 o 16:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2021
 7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2021
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2020 (.pdf)