Oznámenie o strategickom dokumente – Správa o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Obec Vinohrady nad Váhom v zmysle § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Správa o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Vinohrady nad Váhom. Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente Správa o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Vinohrady nad Váhom“ je možné predkladať do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Galanta
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 01  Galanta 

Správa a návrh strategického dokumente je k nahliadnutiu :

  1.  v listinnom  vyhotovení :
    1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
    2. Obec Vinohrady nad Váhom, č. 355, 925 55  Vinohrady nad Váhom
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vinohrady-nad-vahom