Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Báb

Obec Báb v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Báb. Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente Územný plán obce Báb“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: 

Okresný úrad Nitra 
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69,  949 01  Nitra  

Návrh strategického dokumente je k nahliadnutiu :

  1. v listinnom  vyhotovení :
    1. OÚ Nitra, OSŽP, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiež ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
    2. Obec Báb, č. 465, 951 34  Báb
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/sea/