Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.03.2021

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 10.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa  uskutoční dňa 16. marca 2021 o17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Interpelácia poslancov
  5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  6. Investičná výstavba 2021
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver