Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Šintava – Zmeny a doplnky č. 4/2021

Obec Šintava v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Šintava – Zmeny a doplnky 4/2021. Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „ Územný plán obce Šintava – Zmeny a doplnky č. 4/2021 “ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Galanta
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31
924 36 Galanta

Návrh strategického dokumente je k nahliadnutiu:

  1. v listinnom vyhotovení:
    1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
    2. Obec Šintava, Obecný úrad 244, 925 51 Šintava
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sintava-zmeny-doplnky-c-4-2021