VZN č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce

Obec Pusté Sady podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.

VZN č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce (.pdf)