Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
 8. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2020
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2021 (.pdf)