Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky č. 2/2021

Obec Pata v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky č. 2/2021.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky 2/2021“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (02. 08. 2021), na adresu: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta. 

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

  1.  v listinnom  vyhotovení :
    1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
    2. Obec Pata, Hlohovecká 103, 925 53  Pata
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-pata-zmeny-doplnky-2-2021