Futbal: Pusté Sady : Starostovia ZMO 2021

Hody 2021 v Pustých Sadoch

Farské oznamy 12.09. – 19.09.2021

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 12. do 19. septembra 2021.
Čítať ďalej

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 12.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2021 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver