Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 09.11.2021

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 13.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 9. novembra 2021 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba hlavného kontrolóra
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver