Farské oznamy 26.12.2021 – 02.01.2022

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 26. decembra 2021 do 02. januára 2022.

Čítať ďalej

PF 2022

Spokojné a s láskou prežité Vianočné sviatky, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2022 praje starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obce Pusté Sady.

Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2022 – 2024

Obec Pusté Sady zverejňuje schválený rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. Rozpočet obce na rok 2022 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. B/77/2021 dňa 13.12.2021.

Schválený rozpočet obce Pusté Sady na roky 2022 – 2024 (.pdf)

Farské oznamy 19.12. – 26.12.2021

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 19. do 26. decembra 2021.

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2020
 7. Investičná výstavba 2021
 8. Schválenie VZN obce Pusté Sady
 9. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2022
 10. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré vykonáva a schvaľuje starosta obce rozpočtovými opatreniami
 11. Výpožička kaplnky vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi Pusté Sady
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2021 (.pdf)