VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska

Obec Pusté Sady v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska v obci Pusté Sady.

VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska – úplné znenie (.pdf)