Oznámenie o správe o hodnotení strategického dokumentu – Územný plán obce Báb

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZ ŽP, v zmysle § 3 písm. k) v spojitosti § 56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o správe o hodnotení strategického dokumentu – Územný plán obce Báb.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Báb“ je možné predkladať do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (19.01.2022), na adresu:

  • Ing. Sibyla Lopošová, OSZP3, OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
  • Cez Slovensko.sk – do schránky úradu – s popisom pre Ing. Lopošová, odbor SoŽP3