Záverečné stanovisko – Územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Obec Vinohrady nad Váhom v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje záverečné stanovisko – Územný plán obce Vinohrady nad Váhom. Dokument Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu :

  1.  v listinnom  vyhotovení :
    1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
    2. Obec Vinohrady nad Váhom,  925 55 Vinohrady nad Váhom č. 355
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vinohrady-nad-vahom

Záverečné stanovisko – Územný plán obce Vinohrady nad Váhom (.pdf)