Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.03.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2022 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2022
 7. Úprava rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2022
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, Peter Vivodík sa ospravedlnil

1. Otvorenie zasadnutia

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne dal hlasovať za program.

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie B/82/2022 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ.

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Daniela Drahovská a p. Marek Mesároš.

 

3. Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce prečítal uznesenia z minulého zasadnutia – prijaté uznesenia sa plnia.

 

4. Interpelácia poslancov

Nik nevystúpil.

 

5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce

Kontrolórka obce p. Kolláriková predniesla správy o vykonaných kontrolách:

 • Správa o vykonaných kontrolách v kalendárnom roku 2021
 • Správa o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy za 4. Q 2021
 • Správa o kontrole vykonaných prác zadaných verejným obstarávaním nad 5000 Eur
 • Správa o vykonaní kontroly využitia transferu pre MO SZZ

Správy tvoria prílohy tejto zápisnice.

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie A/20/2022 – OZ berie na vedomie správy o vykonaných kontrolách.

 

6. Investičná výstavba 2022

Starosta obce informoval prítomných, že:

 • do konca marca podáme na VÚC žiadosť o dotáciu na vybudovanie detského ihriska v športovom areáli,
 • do konca mája sa uskutoční osadenie okien a následne zhotovenie fasády na kaplnke,
 • prebieha príprava projektovej dokumentácie na šatne TJ – komunitné centrum, v ktorom prebehne celková rekonštrukcia s prístavbou a nadstavbou miestností,
 • príprava projektovej dokumentácie k rozhladni nad ihriskom,
 • na cintoríne sa osadia nové vodovodné stojany,
 • sa uskutočnila výmena kríža pri Základnej škole a obec má vyrobený kríž aj na krížnu cestu smerom na Báb, ktorý plánujeme osadiť,
 • prebehne rokovanie so ZsVS ohľadne projektu odkanalizovania obce

 

7. Úprava rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2022

Pracovníčka obce p. Vivodíková predniesla prítomným návrh úprav rozpočtu obce Pusté Sady za mesiac február 2022.

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie B/83/2022 – OZ schvaľuje navrhnuté úpravy rozpočtu obce Pusté Sady za mesiac február 2022.

Upravený rozpočet obce Pusté Sady pre rok 2022 tvorí prílohu tejto zápisnice a je zverejnený aj na webstránke obce Pusté Sady www.obecpustesady.sk.

 

8. Rôzne

Starosta obce oboznámil prítomných o pripravovaných kultúrno-spoločenských akciách :

 • 09.04.2022 Deň zeme
 • 30.04.2022 Stavanie mája
 • 04.06.2022 MDD
 • 25.06.2022 DDO v Zemianskych Sadoch
 • 20.08.2022 Dožinky
 • 17.- 18.09.2022 Hody

 

9. Diskusia

Nik nevystúpil.

 

10. Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka p. Alena Trubačová.

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie B/84/2022 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia.

 

11. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček s poďakovaním všetkým prítomným za účasť.

 

V Pustých Sadoch 18. marca 2022

Zapísala: Alena Trubačová

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.03.2022 (.pdf)