Splav Váhu Hlohovec – Sereď 2022

Pozvánka na Deň detí a rodiny 2022

Obecný úrad Pusté Sady srdečne pozýva všetkých malých aj veľkých na Deň detí a rodiny 2022, ktorý sa bude konať v sobotu 4. júna 2022 od 16:00 v Športovom areáli Pusté Sady. Pripravili sme pre Vás:

 • futbalový zápas žiakov Pusté Sady – Dolná Streda
 • nafukovacie atrakcie, športové disciplíny, maľovanie na tvár
 • bohatá tombola pre deti
 • darček pre každé dieťa
 • DJ Tomáš
 • občerstvenie – hamburger, hot-dog, alko, nealko, zmrzlina

O občerstvenie sa postará Pohostinstvo u Sofii. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovovaním fotografii a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady

 

Návrh VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 1/2022 zo dňa 7.6.2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (ďalej len „nariadenie“).

Obec Pusté Sady nariadením ustanovuje podrobnosti poskytovania sociálneho bývania v bytoch vo vlastníctve obce  postavených s podporou štátu v rozsahu určenia:

 1. nájomných bytov určených na sociálne bývanie,
 2. žiadateľa o sociálne bývanie,
 3. podmienok pre zaradenie žiadateľa do zoznamu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
 4. postupu a spôsobu prideľovania nájomných bytov na sociálne bývanie,
 5. spôsobu výberu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
 6. okruhu oprávnených fyzických osôb, ktorým sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Návrh VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)

Pozvánka na Splav Váhu Hlohovec – Sereď – 28.05.2022

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na splav Váhu Hlohovec – Sereď, spojený s príjemnou opekačkou počas plavby ktorý sa bude konať v sobotu 28. mája 2022. Obec zabezpečí odvoz aj dovoz autobusom. Cena na osobu je 10 Eur. Deti do 10 rokov 5 Eur. Počet miest je limitovaný. Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade Pusté Sady do 23.05.2022.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady