Verejná vyhláška – určenie lesného celku Nitra – oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Nitra, odbor oprávnených prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len “OÚ Nitra, OOP”), ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o lesoch”), v súlade s § 59 písm. h) zákona o lesoch a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok” oznamuje účastníkom konania začatie konania vo veci určenia lesného celku Nitra, ako územne ucelenej časti v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný vyhotovovateľ vyhotoví program starostlivosti o lesy (ďalej len “PSL”) na obdobie rokov 2024 – 2033.

Verejná vyhláška – určenie lesného celku Nitra – oznámenie o začatí konania (.pdf)