Verejná vyhláška – určenie lesného celku Nitra – oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Nitra, odbor oprávnených prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „OÚ Nitra, OOP“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), v súlade s § 59 písm. h) zákona o lesoch a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ oznamuje účastníkom konania začatie konania vo veci určenia lesného celku Nitra, ako územne ucelenej časti v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný vyhotovovateľ vyhotoví program starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) na obdobie rokov 2024 – 2033.

Verejná vyhláška – určenie lesného celku Nitra – oznámenie o začatí konania (.pdf)

Ako napustiť bazén pred letnou sezónou 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2022:

  • Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
  • V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie na viac dní a počas noci.
  • Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
  • Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na vašom územne prislúchajúcom výrobno‑prevádzkovom
    stredisku ZsVS, a.s.

Ako napustiť bazén – 2022 (.pdf)

 

Zo života hmyzu

Výlet na Zobor 2022

Príroda rozhadzuje zelenú farbu plnými priehrštiami a láka nás von. Po dlhej zime sme sa konečne opäť vybrali na turistický výlet. Tentoraz sme zavítali na Zobor a Meškov vrch. Síce sme trošku zmokli, ale akcia sa vydarila. 

Farské oznamy od 1. do 8. mája 2022

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 1. do 8. mája 2022.

Čítať ďalej