Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2021

Obec Pusté Sady zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 s obsahom:    

 1. Rozpočet obce na rok 2021
 2. Rozpočet po zmenách k 31.12.2021 v EUR
 3. Príjmy
  1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR
 4. Výdavky
  1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v EUR
 5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
 6. Tvorba a použitie rezervného fondu, sociálneho fondu, environmentálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie vzťahov
 13. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Záverečný účet obce Pusté Sady a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 (.pdf)