Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.07.2022

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 17.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. júla 2022 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Interpelácia poslancov
  4. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OcZ v Pustých Sadoch pre volebné obdobie 2022 –2026
  5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 –2026
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver