Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.06.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 7. júna 2022 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2021
 6. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 7. Investičná výstavba 2022
 8. Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2022 a zapojenie rezervného fondu
 9. Schválenie VZN obce Pusté Sady č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu
 10. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu obce Pusté Sady
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemkov, pani Janečková
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.06.2022 (.pdf)

1. Otvorenie zasadnutia

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, ktorý oboznámil prítomných  s programom zasadnutia.  Následne dal hlasovať za program.

Hlasovanie :  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 

Uznesenie B/85/2022 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ.


2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Júlia Šípková a p. Peter Vívodík.


3. Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce prečítal uznesenia z minulého zasadnutia – prijaté uznesenia sa plnia.


4. Interpelácia poslancov

Nik nevystúpil.


5. Schválenie záverečného účtu obec Pusté Sady za rok 2021

Kontrolórka obce p. Kolláriková oboznámila prítomných s finančnou správou za rok 2021, prečítala vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2021 a doporučuje OcZ prijať Záverečný účet za rok 2021 bez výhrad a použiť prebytok v sume 86.491,54 € na tvorbu rezervného fondu. 

Hlasovanie :  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0

Uznesenie B/86/2022 – OZ schvaľuje bez výhrad Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2021 a použitie prebytku v sume 86.491,54 na tvorbu rezervného fondu.

Vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice.  


6.
Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce

Kontrolórka obce p. Kolláriková predniesla Rozpis kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 správy o vykonaných kontrolách: Správa o vykonaní kontroly využitia transferu Turistický krúžok pri ZŠ Pusté Sady, Správa o kontrole inventarizácií MŠ Pusté Sady, Správa o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy za I.Q. 2022. Správy tvoria prílohy tejto zápisnice.

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie A/21/2022 – OZ berie na vedomie  správy o vykonaných kontrolách.


7. Investičná výstavba 2022

Starosta obce informoval prítomných, že :

 • sme dostali z VÚC dotáciu 14.000 € na vybudovanie detského ihriska v športovom areáli,
 • dokončenie fasády na kaplnke


8. Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2022 a zapojenie rezervného fondu

Pracovníčka obce p. Vivodíková predniesla prítomným návrh úprav rozpočtu obce Pusté Sady za mesiac máj 2022.

Hlasovanie :  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie B/87/2022 – OZ schvaľuje  navrhnuté úpravy rozpočtu obce Pusté Sady za mesiac máj 2022 a použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 57.000 € na projekt relaxačno-oddychovej zóny v športovom areáli Pusté Sady, obstaranie kosačky a obstaranie časti Územného plánu obce Pusté Sady v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upravený rozpočet obce Pusté Sady pre rok 2022 tvorí prílohu tejto zápisnice a je zverejnený aj na webstránke obce Pusté Sady www.obecpustesady.sk.


9. Schválenie VZN obce Pusté Sady č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania
v nájomných bytoch postavených s podporou štátu

Starosta obce predniesol návrh VZN obce Pusté Sady č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu.

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie B/88/2022 – OZ schvaľuje VZN obce Pusté Sady č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu.


10. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu obce Pusté Sady

Starosta obce predniesol návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu obce Pusté Sady.

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie A/22/2022 – OZ súhlasí s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov Územného plánu obce Pusté Sady – zmeny a doplnky č. 4/2022.

Uznesenie B/89/2022 – OZ schvaľuje finančné prostriedky na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Pusté Sady – zmeny a doplnky č. 4/2022 vo výške 8.000,- € z rozpočtu obce na rok 2022.


11. Žiadosť o odkúpenie pozemkov, pani Janečková

Starosta obce predniesol žiadosť o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území obce Pusté Sady, zapísaných na LV 1326 vo vlastníctve p. Anny Janečkovej za cenu 45.000 € . Ide o pozemky p.č. 373/7 o výmere 11 m2, p.č. 373/18 o výmere 489 m2, p.č. 373/109 o výmere 1071 m2 a p.č. 373/209 o výmere 1155 m2, všetky pozemky vedené ako orná pôda. OcÚ dá vypracovať znalecký posudok a materiál následne prerokuje na ďalšom OcZ. 


12. Rôzne

Nik nevystúpil.


13. Diskusia

Nik nevystúpil.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová.

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie B/90/2022 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia.

14. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček s poďakovaním všetkým prítomným za účasť.