Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.07.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. júla 2022 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Interpelácia poslancov
  4. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OcZ v Pustých Sadoch pre volebné obdobie 2022 – 2026
  5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.07.2022 (.pdf)

1. Otvorenie zasadnutia

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne dal hlasovať za program.

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie B/91/2022 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. Za overovateľov zápisnice boli určení : p. František Hudák a p. Ľubomír Jankovič

3. Interpelácia poslancov

Nik nevystúpil.

4. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OcZ v Pustých Sadoch pre volebné obdobie 2022 – 2026

Starosta obce informoval prítomných : Predseda Národnej rady SR vyhlásil dátum konania volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29.10. 2022. Voľby sa konajú v jeden deň, od 7.00 do 20.00 hod. V zmysle tohto rozhodnutia je potrebné pred konaním volieb určiť celkový počet poslancov v obci Pusté Sady, počet volených obvodov a počet poslancov v jednotlivých obvodoch. V zmysle zákona o obecnom zriadení obec Pusté Sady patrí do kategórie obyvateľov od 501 do 1000 – kde je možné určiť počet poslancov 5 – 7 a 1 volebný obvod, v ktorom môže byť maximálne 7 poslancov.
Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie B/92/2022 – OZ schvaľuje, že OZ v Pustých Sadoch bude mať 7 poslancov a 1 volebný obvod pre volebné obdobie 2022 – 2026.

5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026

V zmysle zákona o obecnom zriadení má OcZ právomoc určiť na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Vzhľadom na rozsah činností odporúča, aby starosta aj v ďalšom funkčnom období vykonával funkciu na plný úväzok.

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie B/93/2022 – OZ schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie : 2022 – 2026 celý rozsah výkonu funkcie starostu obce Pusté Sady.

6. Rôzne

Nik nevystúpil.

7. Diskusia

Nik nevystúpil.

8. Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka p. Alena Trubačová.

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie B/94/2022 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia.

9. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček s poďakovaním všetkým prítomným za účasť.