Oznámenie o dražbe č. 070/2022 – RD č. 187 Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje oznámenie dražobníka AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o, Kopčianska 10, 851 01 Bratislave o dražbe č. 070/2022. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec Pusté Sady, katastrálne územie Pusté Sady, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 72, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 187 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C” č. 73/5 o výmere 243 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C” č. 73/5 o výmere 243 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • pozemok parc. reg. “C” č. 73/6 o výmere 453 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • pozemok parc. reg. “C” č. 73/7 o výmere 584 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Dražba sa bude konať dňa 08.09.2022 v kaviarni na 1. poschodí Hotela Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava. Čas otvorenia dražby: 16:30. Čas otvorenia pre účastníkov: 16:00. Čas otvorenia pre verejnosť: 16:20. Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3,30 EUR/ 1 osoba.

Dražba č. 070/2022 – úplné znenie (.pdf)