Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Rumanová, Zmeny a doplnky č. 1

Obec Rumanová v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Rumanová, Zmeny a doplnky č. 1.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Rumanová, Zmeny a doplnky č. 1“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (08. 09. 2022), na adresu:

Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

  1.  v listinnom  vyhotovení :
    1. OÚ Nitra, OSŽP, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
    2. Obec Rumanová, 951 37 Rumanová
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR :https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-rumanova-zmeny-doplnky-c-1