Projekt Vybudovanie oddychovo – relaxačnej zóny v obci Pusté Sady

Projekt je zameraný na podporu revitalizácie nevyužitého priestoru v obci Pusté Sady pre vybudovanie oddychovo – relaxačnej zóny. V rámci projektu sa vybuduje nové detské ihrisko, osadí sa nový mobiliár a zrealizuje sa nová výsadba zelene. V projekte sa budú realizovať nasledovné stavebné objekty: SO 01 Spevnená plocha, SO 02 Mobiliár a SO 03 Krajinno-sadové úpravy. Navrhovaný projekt rieši vybudovanie nových spevnených (dopadových) plôch, osadenie herných prvkov, lavičiek, smetných košov a krajinno-sadové úpravy dotknutého územia. Projekt rieši regeneráciu existujúcej verejnej plochy tak aby esteticky prevádzkovo a funkčne spĺňala nároky na moderný exteriér a zároveň rešpektovala environmentálne aspekty územia obce Pusté Sady. Cieľom architektonických a dispozičných riešení bude zatraktívnené verejné priestranstvo ktoré bude plniť funkciu športu, oddychu a krátkodobej rekreácie. Navrhovaná regenerácia územia bude svojimi parametrami vyhovovať svojmu účelu a spĺňať všetky požiadavky súčasného trendu tohto typu architektúry. Cieľovou skupinou projektu budú obyvatelia a návštevníci obce Pusté Sady zahraničný a domáci turisti a verejnosť všetkých vekových kategórií obyvateľov a návštevníkov TSK. Projekt bol vypracovaný a finančne podporený na základe Výzvy Trnavského samosprávneho kraja č. 1/FoRT/2022 na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu „Fond na rozvoj Trnavského kraja“, účel programu / druh dotácie: c) rekonštrukcie opravy a vybudovanie verejnej infraštruktúry. Termín realizácie projektu: 09/2022 – 10/2022.

Vybudovanie oddychovo – relaxačnej zóny v obci Pusté Sady (.pdf)