Zámer na prevod pozemku vo vlastníctve obce Pusté Sady – Zdenko Hájnik a manželka

Obec Pusté Sady zverejňuje, v súlade s §-om 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení  neskorších predpisov, zámer prevodu novovytvorenej parcely – parc. č. 805/4 o výmere 59 m2 , druh: zastavaná plocha, ktorá bola  odčlenená geometrickým plánom č. 23/2022, vypracovaným Lenkou Korcovou, Geodetické práce, Stará poštová 534, Pata, IČO: 43091083 dňa 18.7.2022, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, číslo overenia: 1102/2022 dňa 10.8.2022, od parcely č. 1063/100 – ostatná plocha, o výmere 1923 m2, v podiele 1/1 k celku, evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 1308, k.ú. Pusté Sady, žiadateľovi: Zdenkovi Hájnikovi  a jeho manželke Tatiane Hájnikovej, obaja bytom  925 54 Pusté Sady č. 179, z dôvodu, že  sa jedná  o  pozemok, ktorý je v blízkosti rodinného domu žiadateľa a je súčasťou oplotenej záhrady žiadateľa; pozemok je pre obec z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný.

Zámer na prevod pozemku vo vlastníctve obce Pusté Sady – Zdenko Hájnik a manželka (.pdf)