Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.11.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2022 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
 10. Diskusia
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.11.2022 (.pdf)

 

1. Otvorenie zasadnutia

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol staronový starosta obce Ing. Tomáš Nemeček.

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová

Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Júlia Šípková a p. Ľubomír Jankovič

 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré prečítala predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Alena Trubačová. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie č. 1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.

 

4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce

Zvolený starosta obce Ing. Tomáš Nemeček zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie č. 2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Nemeček zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

Podpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu zápisnice.

 

5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Pusté Sady zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie č. 3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch konštatuje, že

1. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva : Daniela Drahovská, František Hudák, Ľubomír Jankovič, Marek Mesároš, Júlia Šípková, Pavol Vivodík, Peter Vívodik.

Podpísaný sľub poslancov OcZ tvorí prílohu zápisnice.

 

6. Vystúpenie starostu

Novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Nemeček vystúpil so svojim príhovorom.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie č. 4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch berie na vedomie

1. vystúpenie novozvoleného starostu obce.

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček oboznámil prítomných s programom zasadnutia a následne dal hlasovať.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie č. 5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch schvaľuje

1. program zasadnutia OcZ.

 

8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OcZ

Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček menoval za zástupkyňu starostu p. Júliu Šípkovú, ktorá získala vo voľbách najviac hlasov.

Starosta obce ďalej navrhol poveriť poslankyňu OcZ p. Júliu Šípkovú zvolávaním a vedením zasadnutí OcZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 1,

Uznesenie č. 6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch poveruje

1. poslankyňu Júliu Šípkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

9. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva

Starosta obce navrhol zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie č. 7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch

A. zriaďuje

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

B. určuje náplň práce komisie, a to

1. Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

2. Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činnosti.

3. V prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení požaduje od dotknutého funkcionára vysvetlenie.

4. Podáva obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzeniu rozporu záujmov.

5. Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.

7. Kontroluje/posudzuje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. starostom obce.

C. volí

a) predsedu komisie Mareka Mesároša
b) členov komisie : Pavla Vivodíka a Petra Vívodika

10. Diskusia

Nik nevystúpil

11. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček s poďakovaním všetkým prítomným za účasť.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.11.2022 (.pdf)