Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.03.2023

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 7. marca 2023 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Rozpočtové opatrenia 12/2022
 7. Investičná výstavba 2023
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.03.2023 (.pdf)