Zápis detí do MŠ Pusté Sady – školský rok 2023/2024

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z.z. o materskej škole riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto, termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024.

Zápis bude prebiehať od 2. do 5. mája 2023 v budove Materskej školy Pusté Sady v čase od 9:00 do 12:00.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Podmienky prijímania  detí do MŠ v Pustých Sadoch:

  1. Do MŠ si prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (obdržíte v MŠ).
  2. Prijímané sú deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (predškoláci) a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad školskej dochádzky).