Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania – Nataša Tvrdá

Dňa 19.04.2023 začal Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava“) na základe žiadosti spoločnosti MB Consulting activity, s. r. o., Ul. Karola Duchoňa 2435/21, 924 01 Galanta, v zastúpení stavebníka – Nataša Tvrdá, bytom 920 01 Koplotovce č. 155, vo veci vydania stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie „Rodinné domy, prípojky a spevnené plochy“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 1030/3, 135/1, 804/1, KN-E parc. č. 1045, 1035/200, 1027/200, 1030/200 v katastrálnom území Pusté Sady, obec Pusté Sady, správne konanie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový – archeologický výskum podľa § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v súvislosti s navrhovanou stavbou: „Rodinné domy, prípojky a spevnené plochy; stavebné objekty: „Rodinný dvojdom SO-01 a Rodinný dom SO-02“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 1030/3, 135/1, 804/1, KN-E parc. č. 1045, 1035/200, 1027/200, 1030/200 v katastrálnom území Pusté Sady, obec Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania – Nataša Tvrdá – úplné znenie vyhlášky (.pdf)