Hurá, už viem celú abecedu!

Prváci už zvládli celú abecedu, už sú z nich malí – veľkí čitatelia, a preto sa rozlúčili so Šlabikárom a privítali novučičké Čítanku. Svoje úspechy spolu so spolužiakmi oslávili tortou, detským šampanským a spevom.

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2023

Obecný úrad Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Medzinárodný deň detí 2023, ktorý sa bude konať 27. mája 2023 od 14:30 hod. v Športovom areáli. Pripravili sme pre Vás:

  • futbalový zápas žiakov U13 Pusté Sady – Trstice
  • nafukovacie atrakcie – športové disciplíny, maľovanie na tvár
  • vystúpenie Šaša Baša
  • ukážky hasičskej a policajnej techniky
  • DJ Ľuboš
  • občerstvenie

Tešíme sa na bohatú účasť malých aj veľkých!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania – Nataša Tvrdá

Dňa 19.04.2023 začal Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava“) na základe žiadosti spoločnosti MB Consulting activity, s. r. o., Ul. Karola Duchoňa 2435/21, 924 01 Galanta, v zastúpení stavebníka – Nataša Tvrdá, bytom 920 01 Koplotovce č. 155, vo veci vydania stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie „Rodinné domy, prípojky a spevnené plochy“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 1030/3, 135/1, 804/1, KN-E parc. č. 1045, 1035/200, 1027/200, 1030/200 v katastrálnom území Pusté Sady, obec Pusté Sady, správne konanie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový – archeologický výskum podľa § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v súvislosti s navrhovanou stavbou: „Rodinné domy, prípojky a spevnené plochy; stavebné objekty: „Rodinný dvojdom SO-01 a Rodinný dom SO-02“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 1030/3, 135/1, 804/1, KN-E parc. č. 1045, 1035/200, 1027/200, 1030/200 v katastrálnom území Pusté Sady, obec Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania – Nataša Tvrdá – úplné znenie vyhlášky (.pdf)

Pozvánka na Deň matiek 2023

Obecný úrad v Pustých Sadoch Vás srdečne pozýva na slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek 2023, ktorý sa uskutoční v piatok 12. mája 2023 o 17.00 hodine v sále Kultúrneho domu. Vystúpia deti z Materskej školy a Základnej školy Pusté Sady. Pre mamičky je pripravený malý darček. Tešíme sa na Vašu účasť!

Verejná vyhláška – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o OPaK“, v súlade § 54 ods. 2 písm. c) a §54 ods.20 zákona o OPaK schvaľuje dokumentáciu ochrany prírody a krajiny – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta, ktorý obstarala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica v roku 2019 ako odborne spôsobilá osoba zákona o OPaK.

Verejná vyhláška – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta – úplné znenie (.pdf)