Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Báb – Zmeny a doplnky č. 1/2023

Obec Báb v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Báb – Zmeny a doplnky č. 1/2023.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Báb – Zmeny a doplnky č.1/2023“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (12. 06. 2023), na adresu:  

Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

 Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

  1.  v listinnom vyhotovení:
    1. OÚ Nitra, OSŽP, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra
    2. Obec Báb, Obecný úrad, 951 34  Báb
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR (www.enviroportal.sk):https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-bab-zmeny-doplnky-c-1