Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.06.2023

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 2023 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2022
 7. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pusté Sady na roky 2023 – 2030
 8. Rozpočtové opatrenia 1/2023
 9. Investičná výstavba – projekty 2023
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.06.2023 (.pdf)