Zámer prevodu časti parcely v k.ú. Pusté Sady – Ladislav Práznovský

Obec Pusté Sady zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení  neskorších predpisov zámer prevodu majetku obce – časti parcely – pozemku v k.ú. Pusté Sady uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o časť parcely – pozemku, ktorý je súčasť dvora žiadateľa a ktorý  žiadateľ dlhodobo užíva, a to novovytvorenej parcely  č. 133/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 211 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 26/2023 zo dňa 18.8.2023, vypracovaným GEOTOP NITRA s.r.o.,  Nedbalova 541/13, 949 12 Nitra, IČO 47338342, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 7.9.2023, pod č. 1081/2023, od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 133 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 333 m2  v podiele 1/1 k celku  a evidovanej Okresným úradom Galanta – katastrálny odbor na LV č. 1308, pre k. ú. Pusté Sady, žiadateľovi  Ladislavovi Práznovskému, trvale bytom č. 74, 925 54 Pusté Sady za cenu 5 €/m2.

Zámer prevodu časti parcely v k.ú. Pusté Sady – Ladislav Práznovský (.pdf)