Zámer prevodu časti parciel v k.ú. Pusté Sady – Ján Ščasný

Obec Pusté Sady zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení  neskorších predpisov zámer prevodu majetku obce – časti parciel – pozemkov v k.ú. Pusté Sady uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to:

  1. novovytvorenej parcely č. 133/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 93 m2 , ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 1-2/2023 zo dňa 9.2.2023, vypracovaným GEODET – JS s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava, IČO 44784236, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 28.2.2023, pod č. 190/2023, od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 1082 – ostatná plocha o výmere 176 m2 ako  diel 20 o výmere 1 m2  a diel  22 o výmere 30 m2  a od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 133 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 333 m2 ako  diel 23 o výmere 62 m2; obidve pôvodné parcely sú v podiele 1/1 k celku  a evidované Okresným úradom Galanta – katastrálny odbor na LV č. 1308, pre k. ú. Pusté Sady,
  2. novovytvorenej parcely č. 1078/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2 , ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 1-2/2023 zo dňa 9.2.2023, vypracovaným GEODET – JS s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava, IČO 44784236, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 28.2.2023, pod č. 190/2023, od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 1082 – ostatná plocha o výmere 176 m2 ako  diel 21 o výmere 10 m2   a od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 133 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 333 m2 ako  diel 24 o výmere 1 m2; obidve pôvodné parcely sú v podiele 1/1 k celku  a evidované Okresným úradom Galanta – katastrálny odbor na LV č. 1308, pre k. ú. Pusté Sady,

z dôvodu, že ide o časti  parciel – pozemkov, na ktorých sa nachádza predzáhradka a časť rodinného domu  vo vlastníctve žiadateľa a ktoré sú spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa oplotené a tvoria jeden užívací celok a uvedené časti parciel sú pre obec z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie  inak nevyužiteľné, za cenu 5,00 €/m2, žiadateľovi – Jánovi Ščasnému, trvale bytom č. 39, 925 54 Pusté Sady.

Zámeru prevodu časti parciel v k.ú. Pusté Sady – Ján Ščasný (.pdf)