Návrh VZN č. 2/2023 ktorým sa ruší VZN č. 5/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Sady č. …/2023 zo dňa 11.10.2023, ktorým sa ruší  všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 ZÁSADY HOSPODÁRENIA s majetkom obce Pusté Sady (Zásady hospodárenia).

Návrh VZN č. 2/2023 ktorým sa ruší VZN č. 5/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady (.pdf)