Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce Pusté Sady – Jozef Kotúček

Obec Pusté Sady zverejňuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení  neskorších predpisov zámer nájmu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to parciel:

  1. č. 373/7, orná pôda o výmere 11 m2,
  2. č. 373/18, orná pôda o výmere 489 m2,
  3. č. 373/109, orná pôda o výmere 1071 m2,
  4. č. 373/209, orná pôda o výmere 1155 m2,

všetky parcely sú evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, ako parcely registra „E“ na mape určeného operátu , na LV č. 1326, pre k.ú. Pusté Sady, v podiele 1/1:

  • predmet nájmu – pozemky v celkovej výmere 2726 m2,
  • účel nájmu – poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku,
  • doba nájmu – 10 rokov od účinnosti zmluvy o nájme,
  • ročné nájomné je vo výške obvyklého nájomného pre k.ú. Pusté Sady – 105,25 €/ha, t.j. 28,69 €/rok/predmet nájmu, ktoré sa bude každoročne zvyšovať o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR,

z dôvodu, že sa jedná o  poľnohospodárske pozemky (orná pôda), ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti iných pozemkov, ktoré žiadateľ  dlhodobo užíva na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  a pozemky sú pre obec z  hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľné, žiadateľovi: SHR – Jozef Kotúček, 925 54  Zemianske Sady č. 8, IČO: 31831877. 

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce Pusté Sady – Jozef Kotúček (.pdf)