Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 15.11.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027 – úplné znenie (.pdf)

Zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť:

 • Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady
 • Obec Vozokany, Hlavná 57, Vozokany, Galanta
 • Obec Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 355, Vinohrady nad Váhom
 • Obec Veľký Grob, Veľký Grob 272, 925 27 Veľký Grob
 • Obec Veľké Úľany, Hlavná 578, Veľké Úľany, Galanta
 • Obec Veľká Mača, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača
 • Obec Váhovce, Váhovce 329, 925 62 Váhovce
 • Obec Abrahám, Abrahám 0/52, Galanta
 • Obec Čierna Voda, Čierna Voda 102, 925 06 Čierna Voda
 • Obec Čierny Brod, Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod
 • Obec Dolná Streda, Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda
 • Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, 925 02 Dolné Saliby
 • Obec Dolný Chotár, Dolný Chotár 45, 925 41 Dolný Chotár
 • Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta
 • Obec Gáň, Gáň 27, Gáň, Galanta
 • Obec Horné Saliby, Horné Saliby 297, Horné Saliby
 • Obec Hoste, Hoste 93, 925 45 Hoste
 • Obec Jelka, Mierová 959/17, Jelka, Galanta
 • Zverejňovanie na CUET – Obec Jánovce, Jánovce 248, Poprad
 • Obec Košúty, Košúty 20, 925 09 Košúty
 • Obec Kajal, Kajal 20, 925 92 Kajal
 • Obec Kráľov Brod, Hlavná 4, 925 41 Kráľov Brod
 • Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača
 • Obec Matúškovo, Matúškovo 138, Matúškovo, Galanta
 • Obec Mostová, Mostová 120, 925 07 Mostová
 • Obec Pata, Pata 0/103, Galanta
 • Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady
 • Obec Pusté Úľany, Hlavná 91, Pusté Úľany, Galanta
 • Obec Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
 • Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, Sereď
 • Obec Šintava, Šintava 244, Šintava
 • Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, Sládkovičovo, Galanta
 • Obec Šoporňa, Šoporňa 1179, Šoporňa
 • Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo
 • Obec Topoľnica, Topoľnica 13, 925 92 Topoľnica
 • Obec Trstice, Trstice 667, 925 42 Trstice