Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Jozef Vaško

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 07. 12. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Strom rastie na pozemku v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 56/1.

Žiadateľ: Jozef Vaško, č. d. 27, 925 54  Pusté Sady

Dôvod výrubu: Drevina zasahuje do elektrického vedenia, korene narušili stabilitu vjazdového mosta k rodinnému domu, pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie jednotlivých haluzí, čím môže dôjsť k ohrozeniu okoloidúcich a k poškodeniu cestnej komunikácie.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 13.12.2023.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Zverejnené: 07.12.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk