Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pusté Sady

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách v katastrálnom území Pusté Sady, Obec Pusté Sady, okres Galanta, kraj Trnavský, z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, pretože je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pusté Sady (.pdf)

Príloha – Grafické znázornenie obvodu pozemkových úprav (.pdf)