Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Obec Pusté Sady zverejňuje oznámenie o o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23.3.2024. V súlade  § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Pusté Sady je utvorených: volebný okrsok č. 1 – Kultúrny dom Pusté Sady.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti (.pdf)

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pusté Sady

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách v katastrálnom území Pusté Sady, Obec Pusté Sady, okres Galanta, kraj Trnavský, z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, pretože je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pusté Sady (.pdf)

Príloha – Grafické znázornenie obvodu pozemkových úprav (.pdf)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Šalgočka

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 01. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks ihličnatých stromov, 9 ks listnatých stromov a 2 ks kríkových porastov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú. Šalgočka, parc. reg. „ C“ č.146, 93/1, 120/4, 73/1, 519, 520.

Žiadateľ: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135, IČO 00613932

Dôvod výrubu: Dreviny sú poškodené, niektoré suché, koreňová sústava narúša oplotenie RD, odvodňovací kanál popri miestnej komunikácii, telefonické rozvody.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 01.02.2024. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Norbert Gavalec

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 01. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú. Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 344/1.

Žiadateľ: Norbert Gavalec, Červenej armády 774, 925 52 Šoporňa

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia a ohrozujú susednú nehnuteľnosť.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 01.02.2024. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

Výstraha – silný vietor – 25.01.2024

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, dňa 25.01.2024 od 10:00 do 16:00 hod. Odporúčania pri silnom vetre:

  • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
  • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
  • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
  • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
  • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
  • obmedziť šoférovanie
  • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
  • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
  • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
  • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.