Zážitkové čítanie a kurz prvej pomoci v Základnej škole

Žiaci našej školy si užili pestrý týždeň. Našu miniškoličku najprv navštívila lektorka tvorivého čítania a kritického myslenia Mgr. Viola Kúdelová, ktorá odučila štyri ukážkové hodiny plné zábavy a tvorivosti. O deň neskôr si deti vypočuli veku primeranú prednášku o srdci a cievnom systéme a taktiež absolvovali rýchlokurz prvej pomoci. Lektorom bol Jakub Zachar, študent chémie a farmakológia, ktorý je tiež nadšený samoštúdiom odboru biológie človeka.

Verejná vyhláška – územné konanie – Nataša Tvrdá

Obec Pusté Sady zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho konania, spojeného s miestnym zisťovaním.

Navrhovateľka Nataša Tvrdá rod. Tvrdá, bytom podala dňa 26.1.2024 na Obecný úrad Pusté Sady, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinné domy, technická infraštruktúra a vjazd a prístupová komunikácia“ – stavebné objekty: SO 01 Rodinný dvojdom, SO 02 Rodinný dom, SO 03 Vjazd a prístupová komunikácia, SO 04 Prípojka vody k 3RD, SO 05 Distribučný rozvod NN“, na pozemkoch parcela reg, „C“ parcela číslo 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 803/3 a na pozemkoch parcela reg. „E“ číslo 73/3, 1065/100, 1045, 1035/200, 1030/200, 1027/200, 1023/200, k. ú. Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Obec Pusté Sady, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje v súlade s § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním dňa 25.3.2024 o 9,00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Pustých Sadoch v zasadačke.

Verejná vyhláška – územné konanie – Nataša Tvrdá – úplné znenie (.pdf)

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Obec Pusté Sady zverejňuje Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

V súlade § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Pusté Sady je utvorených: volebný okrsok č. 1, Kultúrny dom Pusté Sady.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zoznam kandidátov

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam kandidátov pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024:

 1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
 11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

Hravá matematika v Materskej školy