Zážitkové čítanie a kurz prvej pomoci v Základnej škole

Žiaci našej školy si užili pestrý týždeň. Našu miniškoličku najprv navštívila lektorka tvorivého čítania a kritického myslenia Mgr. Viola Kúdelová, ktorá odučila štyri ukážkové hodiny plné zábavy a tvorivosti. O deň neskôr si deti vypočuli veku primeranú prednášku o srdci a cievnom systéme a taktiež absolvovali rýchlokurz prvej pomoci. Lektorom bol Jakub Zachar, študent chémie a farmakológia, ktorý je tiež nadšený samoštúdiom odboru biológie človeka.

Verejná vyhláška – územné konanie – Nataša Tvrdá

Obec Pusté Sady zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho konania, spojeného s miestnym zisťovaním.

Navrhovateľka Nataša Tvrdá rod. Tvrdá, bytom podala dňa 26.1.2024 na Obecný úrad Pusté Sady, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinné domy, technická infraštruktúra a vjazd a prístupová komunikácia“ – stavebné objekty: SO 01 Rodinný dvojdom, SO 02 Rodinný dom, SO 03 Vjazd a prístupová komunikácia, SO 04 Prípojka vody k 3RD, SO 05 Distribučný rozvod NN“, na pozemkoch parcela reg, „C“ parcela číslo 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 803/3 a na pozemkoch parcela reg. „E“ číslo 73/3, 1065/100, 1045, 1035/200, 1030/200, 1027/200, 1023/200, k. ú. Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Obec Pusté Sady, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje v súlade s § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním dňa 25.3.2024 o 9,00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Pustých Sadoch v zasadačke.

Verejná vyhláška – územné konanie – Nataša Tvrdá – úplné znenie (.pdf)