Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.03.2024

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2024 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia 1/2024
 7. Investičná výstavba – projekty 2023
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.03.2024 (.pdf)