Zápis detí do MŠ Pusté Sady – Školský rok 2024/2025

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto, termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 6. až 10. mája 2024 v budove Materskej školy Pusté Sady od 9:00 do 12:00 hod.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Podmienky prijímania  detí do MŠ v Pustých Sadoch:

  1. MŠ si prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
  2. Prijímané sú deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci), teda deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.Tiež  deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad školskej dochádzky).(Od 1.9.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné pre deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku do 31.8.)
  4. Prednostne sa prijímajú tiež deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, teda deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.
  5. Deti po dovŕšení 2,5 roku veku sa prijímajú do heterogénnej triedy MŠ iba výnimočne, ak to umožní kapacita materskej školy.

Kontakt MŠ Pusté Sady: 0317861152,   skolka.pustesady@gmail.com