Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2023

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady na rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Záverečného účtu je do 10.06.2024. Pripomienkovanie je možné vykonať:

  • písomne alebo emailom na adrese: Obec Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady. Email: obec@obecpustesady.sk
  • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Pusté Sady počas stránkových hodín.

V pripomienke k rozpočtu je potrebné uviesť údaje pripomienkujúceho, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2023 (.pdf)