Otvorenie leta 2024 v Pustých Sadoch

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 19.06.2024

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2024 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia 2/2024
 7. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2023
 8. Schválenie VZN č. 1/2024 obce Pusté Sady o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole
 9. Schválenie nájmu bytu č. 7 v bytovom dome Horizont 245
 10. Investičná výstavba – projekty 2024
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 19.06.2024 (.pdf)

Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2023

Obec Pusté Sady zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 s obsahom:    

 1. Rozpočet obce na rok 2023
 2. Rozpočet po zmenách k 31.12.2023 v EUR
 3. Príjmy – Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v EUR
 4. Výdavky – Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 v EUR
 5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
 6. Tvorba a použitie rezervného fondu, sociálneho fondu, environmentálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v EUR
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie vzťahov
 13. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2023 (.pdf)

 

Pozvánka na Otvorenie leta 2024

Obec Pusté Sady a Pohostinstvo Športovec Vás pozývajú na Otvorenie Leta v sobotu 29. júna 2024. Program:

 • 14:00 – Futbalový zápas Pusté Sady U11 – Šoporňa U11
 • 15:00 – Futbalový zápas Pusté sady U13 – Šoporňa U13
 • Nafukovacie atrakcie
 • Bubble Futbal
 • Hasiči – Penová párty
 • Bohaté občerstvenie v Pohostinstve Športovec
 • Večerné príjemné posedenie pri hudbe

Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Pusté Sady.

Farské oznamy 23.06. – 30.06.2024

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 23.06. do 30.06.2024.

Čítať ďalej