Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 19.06.2024

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2024 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia 2/2024
 7. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2023
 8. Schválenie VZN č. 1/2024 obce Pusté Sady o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole
 9. Schválenie nájmu bytu č. 7 v bytovom dome Horizont 245
 10. Investičná výstavba – projekty 2024
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver