Entries by Obec Pusté Sady

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Zuzana Valentová

Zuzana Valentová rod. Valentová, podala  dňa 4.3.2019 na Obecný úrad v Pustých Sadoch  žiadosť o povolenie odstránenia stavby „ Rodinný dom s. č. 64 “,  na pozemku parc. č.  112/2,    kat. úz.  Pusté Sady. Obec  Pusté Sady, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov […]