Príspevky autora Obec Pusté Sady

Zmluvy – september 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac september 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]

Videopohľad na Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2017

Pozrite si krátke video zo 7. ročníka Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú zorganizovali členovia ZO Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady dňa 2. septembra 2017. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili Vdp. Ladislav Kuna, správca farnosti Pata a starosta obce Pusté Sady Ing. Tomáš Nemeček.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2017 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ  s týmto programom: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách […]