Príspevky autora Obec Pusté Sady

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 2017 o 18:00 hod. Program: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce Splnenie podmienok pre ŠFRB - Bytové domy Horizont Rôzne Diskusia Návrh na uznesenie Záver Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva […]

Zmluvy – júl 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac júl 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]

Družobný deň obcí 2017

Krásne letné počasie, netradičné súťaže žien aj mužov a krst knihy o histórii obce Zemianske Sady. Aj to priniesol jubilejný 10. družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady.

Pozvánka na Posedenie pri ľudovej piesni v Zemianskych Sadoch

Obec Zemianske Sady Vás pozýva pri príležitosti 10. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka a krstu knihy "Zemianske Sady minulosť a súčasnosť" na Posedenie pri ľudovej piesni v Zemianskych Sadoch, ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. júla 2017. Program: 14:30 - Slávnostná Svätá omša pri príležitosti 17. výročia posviacky kostola 15:30 - […]

Pozvánka na X. Družobný deň obcí

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na jubilejný X. ročník Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka, ktorý sa uskutoční 30. júna a 1. júla 2017 v športovom areáli Zemianske Sady. Program: 30. júna 2017 o 17:30: Mariášový turnaj - hostinec "Mrva" Zemianske Sady 1. júla 2017 od 17:00: Súťaže družstiev obcí Zemianske Sady, […]